Nye byggegrunde på vej i Hedensted Kommune

Herunder kan du se, hvor Hedensted Kommune planlægger at lave nye kommunale byggegrunde i fremtiden. I oversigten kan du se de udstykninger, som har en fastsat tidsplan for, hvornår de ca. bliver igangsat.

Hedensted Kommune arbejder løbende på udvikling af nye boligprojekter og boligområder, men de ses først her på siden, når de er planlagte. Har du konkrete spørgsmål til områder, du ikke kan se på listen, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Bemærk: Oversigten vil helt naturligt ændre sig over tid efterhånden som de forskellige projekter færdiggøres, nye kommer til eller hvis nogle forsinkes/udgår på grund af uforudsete udfordringer.

 
 

Remmerslundvej
Hedensted

Her forventes igangsat byggemodning af ca. 15 byggegrunde (åben/lav) ultimo 2019 og med forventet overtagelse inden sommerferien 2020. Området skal anvendes til boligformål med mulighed for at opføre både tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Lokalplanen har til formål at sikre grønne kiler i lokalområdet for en overordnet grøn struktur. Det nye boligområde forbindes via stier med de omkringliggende områder og den eksisterende by og natur. Regn- og overfladevand håndteres inden for området, og overfladevand indgår som et rekreativt element i fællesarealerne.

Se lokalplan nr. 1111

Skolegade
Løsning

Her forventes igangsat byggemodning af ca. 11 byggegrunde (åben/lav) ultimo 2019 og med forventet overtagelse inden sommerferien 2020. Høringsperioden udløber den 19. juni 2019. Området skal anvendes til boligformål med mulighed for at opføre både tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Boligområderne skal udformes, så de spiller sammen med natur- og skovrejsningsområderne samt skaber sammenhængende rekreative kvaliteter i området. Derfor skal lokalplanen sikre, at der udlægges og integreres rekreative arealer i boligområdet, hvori håndtering af overfladevand og stier indarbejdes som rekreative elementer.

Se forslag til lokalplan 1120

Stenkærgård etape 4-5
Rask Mølle

Her forventes igangsat byggemodning af ca. 20 byggegrunde (åben/lav) primo 2020 med forventet overtagelse medio 2020. Området skal anvendes til boligformål med mulighed for at opføre både tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Området, der allerede er fint bebygget, består af 5 enklaver forbundet med stier.

Se lokalplan 1006

 

Viborgvej 44
Tørring

Her forventes igangsat byggemodning af ca. 25 byggegrunde (åben/lav) primo 2020 med forventet overtagelse medio 2020. Området skal anvendes til boligformål med mulighed for at opføre både tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Bebyggelsen koncentreres omkring mindre torve, som bruges til gæsteparkering, regnvandshåndtering og rekreative arealer.

Se lokalplan 1088

Constantiaparken
Hedensted

Området er endnu ikke lokalplanlagt, men der forventes igangsat byggemodning af ca. 12 byggegrunde primo 2020 med forventet overtagelse ultimo 2020

Vestergårdsmarken
Hornsyld

Her forventes igangsat byggemodning af ca. 8 byggegrunde (åben/lav) medio 2020 med forventet overtagelse primo 2021.
Området skal anvendes til boligformål med mulighed for at opføre både tæt/lav og åben/lav bebyggelse med mulighed for store grønne områder og plads til mange forskellige boligformer samt en daginstitution. Det er hensigten, at lokalplanens udformning og bestemmelser skal understøtte en bæredygtig udvikling i Hornsyld-Bråskov. Der lægges vægt på lokal regnvandshåndtering og energirigtigt byggeri.

Se lokalplan 1039.

 

Østrupvej
Glud

Området er endnu ikke lokalplanlagt, men der forventes igangsat byggemodning af ca. 20 byggegrunde (åben/lav) ultimo 2020 med forventet overtagelse medio 2021.

 

Nord for Thyras Vænge
Lindved

Området er endnu ikke lokalplanlagt, men der arbejdes hen imod igangsætning af byggemodning omkring årsskiftet 2020/2021. Området kan samlet set indeholde ca. 25 byggegrunde, men vil blive udbudt i mindre etaper.

Hvid_kasse.jpg

 

Vil du vide mere når der sker nyt?

Hvis du gerne vil orienteres, når der sker nyt om en eller flere af de kommende udstykninger, kan du tilmelde dig herunder

Navn *
Navn
Vælg udstykning:
Klik på én eller flere udstykninger
Samtykke til nyhedsbrev *
Jeg giver herved Hedensted Kommune ret til at opbevare mine kontaktoplysinger til brug i forbindelse med tilmelding til nyheder om den/de valgte byggegrunde. Oplysingerne vil ikke blive anvendt til andet og vil blive slettet efterfølgende.
 
 

 

Kontakt:

Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Att: Jonna Møller
Tlf.: 7975 5620
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk