Udbudsbetingelser

Principper for budgivning på byggegrunde
i Hedensted Kommune

Udbudsbetingelser: Download som pdf

Tilbudsblanket: Download som pdf

 

1. Hovedprincipper

Salget sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Parcellerne sælges til højstbydende. Der fastsættes dog en mindstepris for hver grund. Mindstepriserne fremgår af salgsmaterialet. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris.

Der er fastsat en frist - svarende til mindst 14 dage efter annoncering - for afgivelse af købstilbud.

I budrunden kan en husstand kun købe en grund. En husstand omfatter alle personer og virksomheder tilknyttet husstanden.

Når budrunden er afgjort, og eventuelle restgrunde sælges, kan enhver husstand og virksomhed købe flere grunde, blot de opfylder betingelserne omkring byggepligt.

Der kan ikke reserveres grunde.

2. Hvis man vil byde på en parcelhusgrund

Købstilbud skal afgives skriftligt og som et fast beløb – i danske kroner og i hele tusinder – på tilbudsblanketten, som findes på hjemmesiden.

Der kan bydes på flere grunde. Der skal dog indleveres én tilbudsblanket pr. grund. Alle blanketter skal samles i én kuvert. Tilbuddene skal prioriteres. Kuverten sendes til eller afleveres på

Hedensted Kommune, Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted


og skal mærkes: ”Grundsalg/købstilbud” + adressen/adresserne på grundene. Kuverten skal være kommunen i hænde senest på det i annoncen nævnte tidspunkt.

Købstilbud, som modtages efter den fastsatte sidste frist, og tilbud under den fastsatte mindstepris kommer ikke i betragtning.

Et købstilbud på en grund er bindende og bortfalder kun, såfremt grunden sælges til anden side, eller der købes en anden grund i samme udstykning.

Såfremt, der bydes på flere grunde, skal der angives en prioritering. Er der ikke oplyst en prioritering, foretager kommunen prioriteringen, så højeste bud får 1. prioritet. Er buddene enslydende får den grund, hvor prisen pr. kvadratmeter er højest, 1. prioritet.

Det anbefales, at der bydes fuldt ud, det tilbudsgiver mener, grunden er værd. Der bliver kun en ny budrunde, såfremt der er flere tilbudsgivere bud på samme grund.

3. Efter fristens udløb

Hedensted Kommune åbner og registrerer alle indkomne købstilbud. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. Straks herefter starter salget af grundene.

Det skal være muligt for kommunen at komme i kontakt med tilbudsgiver fra
kl. 10.00 på udbudsdagen.

Er der flere bud på samme grund, vil tilbudsgivere på denne grund få mulighed for at fremkomme med et nyt bud. Meddelelse herom vil blive givet via e-mail eller telefonisk. Frist for nyt bud vil blive aftalt med de pågældende tilbudsgivere. Herefter sælges til højstbydende.

Hedensted Kommune vil dagligt opdatere hjemmesiden med angivelse af hvilke parceller, der er solgt.

Accept af købstilbud meddeles pr. telefon eller mail. Købsaftaler på grunde solgt i budrunden underskrives hurtigst mulig efter fristdagen – primært dagen efter fristdagen. Køberne skal kunne være tilstede på Rådhuset den dag. HUSK at medbringe kvittering for indbetalt 25.000 kr. på en af Hedensted Kommune anvist bankkonto, jf. pkt. 5.

Det bemærkes, at den generelle 6 dages fortrydelsesret fra underskrift af købsaftalen - ved privates køb af fast ejendom - også gælder grunde solgt på bud. Fortrydes købet, skal der betales 1% af købesummen.

De eventuelt resterende grunde sælges til mindsteprisen, når budrunden er afgjort. De resterende grunde sælges efter ”først til mølle”-princippet. Hedensted Kommune vil på hjemmesiden offentliggøre hvilke parceller, der fortsat er ledige og dato for, hvornår de sælges.

4. Hvordan fordeles parcellerne mellem tilbudsgiverne

Salgsrækkefølgen er fastlagt således:

  • Den parcel af alle, der har opnået det højeste bud, sælges først. Købers bud på øvrige parceller udgår, idet ingen kan købe mere end en parcel i budrunden.

  • Derefter sælges den parcel, der har opnået det næsthøjeste bud osv.

  • Har man ”vundet” flere parceller, afgør prioriteringen, hvilken parcel man får.

  • Har flere parceller opnået samme højeste bud, sælges den mindste parcel først.

5. Betaling af købesummen

For grunde købt på bud skal der samtidig med underskrift af købsaftale indbetales
25.000 kr. (indbetales på anvist konto hos Hedensted Kommune). Kvittering herfor skal medbringes ved underskrift af købsaftalen.

Resten af udbetalingen – i alt 25% af købesummen – betales senest 21 dage efter underskrift.

Restkøbesummen betales senest ved indgivelse af byggeansøgning. Byggeansøgning skal være indgivet senest 1 år efter købsaftalens underskrift. I øvrigt skal byggeriet være afsluttet senest 3 år efter købsaftalens underskrift, jf. Hedensted Kommunes salgsbetingelser.

Kontakt:

Plan & Udvikling
Att: Jonna Møller
Tlf. 7975 5620,
Mobil 2324 6347
grundsalg@hedensted.dk